Bagage

Een vreemdeling die Nederland verlaat, zowel zelfstandig onder regie van DT&V als gedwongen, wordt in de gelegenheid gesteld om bagage met zich mee te nemen. DT&V, KMar, DJI, DV&O en COA hebben hierover afspraken gemaakt. 

Het is aan de DT&V om vervoer aan te vragen bij DV&O voor het verplaatsen van personen en bagage van COA-locaties naar de gl, ggv, vbl, detentiecentra en andersom, maar ook voor transport van personen en bagage van DJI/COA-locaties naar de G-pier op Schiphol en landoverdrachten. DT&V informeert de betrokken ketenpartners over de planning van het vervoer. DV&O bevestigt de aanvraag voor het (vracht)vervoer, maakt vrachtbrieven op en stuurt deze naar de aanvrager.

DT&V deelt de vreemdeling de bagageregels mee in het vertrekgesprek zodra een vluchtdatum of verplaatsing bekend is, inventariseert de hoeveelheid bagage en spreekt de vreemdeling aan bij overbagage. In de basis geldt dat een vreemdeling één stuk à 23 kilo ruimbagage en één stuk à 8 kilo handbagage mee mag nemen. Zo nodig licht DT&V COA (bij zelfstandig vertrek) of DJI (bij gedwongen vertrek) in over de hoeveelheid extra bagage. 

Het uitgangspunt is dat de vreemdeling bij zelfstandig vertrek zelf verantwoordelijk is voor zijn bagage. Het COA kan op verzoek van de vreemdeling wel praktische ondersteuning bieden. Bij vrijwillige terugkeer via de G-pier (o.a. Dublinclaimanten), registreert het COA het aantal koffers. Het COA bespreekt de situatie met de DT&V wanneer er sprake is van meer bagage dan is afgesproken.

Naar de gl/vbl mag elke vreemdeling maximaal 20 kilo bagage meenemen. 

Bij verplaatsing naar een DJI-locatie zal per situatie bekeken worden of de vreemdeling in staat gesteld kan worden om zijn bagage onder toezicht in te pakken en mee te nemen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, dan zal het COA, in samenspraak met DT&V, DV&O en eventueel de vreemdeling, na de staandehouding noodzakelijke eigendommen (medicatie en/of kleding) inpakken en meegeven als handbagage, op voorwaarde dat de situatie hier gelegenheid voor geeft. Overige bagage wordt door COA opgeslagen op locatie en op verzoek van DT&V nagezonden. 

In het geval dat de vreemdeling uit een detentiecentrum vertrekt, registreert DJI in Sigma minimaal één dag voor vertrek hoeveel bagage de vreemdeling meeneemt naar de G-pier. DJI ziet erop toe dat de bagage deugdelijk verpakt is en spreekt de vreemdeling erop aan wanneer deze meer bagage wil meenemen dan is afgesproken. Zonodig overlegt DJI hierover met de DT&V. Als bij het feitelijke vertrek blijkt dat de afspraken over de hoeveelheid bagage niet zijn nageleefd, informeert de KMar DJI en DT&V.