Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK/Raad) is een dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die een aantal wettelijke taken uitvoert die te maken hebben met kinderen, met name kinderen die in de knel dreigen te komen of dat al zijn. Deze taken liggen op civielrechtelijk en strafrechtelijk terrein. Wanneer een kind bedreigd wordt in zijn/haar ontwikkeling, dan kan dat leiden tot een onderzoek van de RvdK. Naar aanleiding van de uitkomsten kan de Raad de kinderrechter vragen om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen.

Bij maatregelen moet gedacht worden aan het onder toezicht stellen van het gezin (OTS) of zelfs een uithuisplaatsing van het kind. De kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door gecertificeerde jeugdinstellingen, zoals Jeugdzorg Nederland of Nidos. Wanneer het gezinnen betreft die op een COA-locatie worden opgevangen, dan neemt doorgaans Nidos de begeleiding van het gezin ter hand.

Wanneer terugkeer aan de orde is en er tegelijkertijd een kinderbeschermingsmaatregel van kracht is, vraagt de DT&V de ontvangende autoriteiten om de noodzakelijke hulpverlening voor het kind (en het gezin) te continueren. Beleidsmatige vraagstukken rondom dergelijke cases kunnen neergelegd worden bij het Samenwerkingsverband Kinderen in het Vreemdelingenrecht (SKIV). Dit verband bestaat uit medewerkers van de Raad, IND, DT&V en de Directie Migratiebeleid van het ministerie.