Politie, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

Sinds 2014 zijn het toezicht op rechtmatig verblijf van vreemdelingen (handhaving c.q. vreemdelingentoezicht) en opsporing (migratiecriminaliteit) belegd bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), voorheen Vreemdelingenpolitie (VP).

De vreemdelingentaak van AVIM bestaat uit vier pijlers:

  • handhaving en toezicht in het kader van de Vreemdelingenwet 2000
  • identificatie en identiteitsonderzoek
  • opsporing van migratiecriminaliteit
  • samenwerking in de keten.

AVIM is belast met het toezicht op de vreemdeling en heeft de bevoegdheid maatregelen aan de vreemdeling op te leggen, zoals de periodieke meldplicht en de vordering tot het verstrekken van informatie. Binnen het Lokaal Ketenoverleg bespreekt AVIM de mogelijkheden van toe te passen bevoegdheden. AVIM is eveneens bevoegd tot en verantwoordelijk voor ontruiming en daarmee beëindiging van de opvang in het geval de vreemdeling die niet op eigen initiatief verlaat. Wanneer de vreemdeling zich aan het toezicht onttrekt, maakt AVIM via de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) een digitaal bericht op van vertrek.

In het vertrekproces vervult AVIM een cruciale rol voor wat betreft het identiteitsonderzoek, dat dient als onderbouwing voor het indienen van een verzoek tot het verkrijgen van de benodigde reisdocumenten waarmee een vreemdeling Nederland kan verlaten. De regievoerder kan AVIM verzoeken tot het uitvoeren van een identiteitsonderzoek.