Lokaal Ketenoverleg (LKO)

Het Lokaal Ketenoverleg (LKO) is een overleg tussen de DT&V, COA, de Politie, die samenwerken op één azc, en vaak ook de IND. Het voorzitterschap kan rouleren. Het LKO kan andere relevante partijen uitnodigen, zoals de gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, de wijkagent, Nidos of VWN.

Op de agenda

Uitgangspunt voor de te agenderen dossiers zijn dié zaken die de deelnemende organisaties willen agenderen op de agenda: dit kunnen bijvoorbeeld de caseloadlijst van de DT&V zijn en/of de bewonerslijst van het COA, de aangeleverde Top-X-lijst en de lijst met de instroom, doorstroom en uitstroom van vreemdelingen in de opvang. Het COA brengt ook administratief geplaatsten in, voor zover ze niet al voorkomen op de caseloadlijst van de DT&V. Ieder LKO-lid kan aanvullend daarop dossiers agenderen, bijvoorbeeld vanwege overlastgevend gedrag tijdens de asielprocedure, signalen van mensenhandel/mensensmokkel of andere bijzonderheden. Daarnaast kunnen andere relevante actualiteiten besproken worden, zoals recente beleidswijzigingen of de onderlinge samenwerking.

Doel overleg

Het doel van het overleg is om de strategie af te stemmen ten aanzien van een vreemdeling, op basis van de aanwezige feiten en omstandigheden uit het dossier en de bespreking in het LKO. Dit kan een vertrekstrategie zijn, zoveel mogelijk binnen de wettelijke (vertrek)termijn, of een aanpak voor bijvoorbeeld een vreemdeling met overlastgevend gedrag. Het uitgangspunt is om toe te werken naar een toekomstbestendige oplossing. Afstemming over een bepaalde zaak met andere partners, zoals IOM, VWN en wijkagent, kan onderdeel zijn van de gezamenlijke strategie.
De leden voeren de bijbehorende acties uit, waarbij een ieder handelt vanuit zijn eigen organisatieverantwoordelijkheid. De uitvoering wordt gemonitord door het LKO. Wanneer de voortgang stagneert, kan de strategie waar nodig worden herzien of opgeschaald.

Communicatie

Naast het overleg informeren de LKO-leden elkaar vrijwel dagelijks. De vertegenwoordiger van de IND kan bijvoorbeeld worden geraadpleegd over complexe toelatingsvraagstukken die tijdens het LKO of tussentijds aan de orde komen of om bijvoorbeeld een beroep naar voren te halen. Voor overige vragen aan de IND blijft de Ketenservicelijn van de IND het aangewezen medium.

Opschaling

Wanneer één of meerdere LKO-leden aangeven geen uitvoering te kunnen geven aan de voorgestelde vertrekstrategie of de uitvoering stokt, volgt opschaling naar het RAO. Dit gebeurt via een signaallijst (zie bijlage). Onderling wordt afgesproken wie het initiatief neemt tot het opstellen van de signaallijst. Bij het voorleggen van een individueel dossier wordt verwezen naar het bijgevoegde vertrekplan inclusief strategie. Opschaling gebeurt bij een alleenstaande minderjarige vreemdeling niet via het RAO maar volgens het Stappenplan Nidos-DT&V-COA.

Het LKO legt in ieder geval de volgende zaken voor aan het RAO:

  • Vragen/verschil van inzicht/onduidelijkheden over het te volgen gemeenschappelijk beleid
  • Knelpunten in de samenwerking tussen de (keten)partners die de voortgang hinderen
  • Verzoeken om af te wijken van de kaders zoals gesteld in de Leidraad
  • Verwachte termijnoverschrijdingen, behoudens overschrijdingingen van korte duur waar unanieme overeenstemming is in het LKO (bijv. bij het wachten op een IBS)
  • Calamiteiten, eventuele incidenten en publicitaire gevoeligheden met betrekking tot een individueel dossier, inclusief overlastgevers op de Top-X-lijst
  • Verwachte calamiteiten, incidenten en publicitaire gevoeligheden als gevolg van het stopzetten van verstrekkingen door het COA in geval van termijnoverschrijdingen
  • Het ontbreken van consensus in het LKO over opname in de caseload van de DT&V; dit kan zo nodig ook versneld via de voorzitter van het RAO worden opgeschaald.
  • Verwachte problemen met betrekking tot (terug)plaatsing van een vreemdeling op een bepaalde locatie.
  • Zaken die het LKO wil opschalen naar het MDT.

De deelnemende organisaties rapporteren bijzonderheden aan de eigen vertegenwoordiger in het RAO. De betrokken partijen krijgen zo mogelijk binnen vijf werkdagen van het RAO een terugkoppeling.