Sobere opvang spoor 2

In 2020 is COA overgegaan tot het realiseren van sobere opvangvoor asielzoekers uit veilige landen van herkomst en asielzoekers die reeds bescherming genieten in een andere EU-lidstaat (spoor 2). In een versoberd regime zijn de verstrekkingen in natura en is er een dagelijkse inhuisregistratie vanuit COA gecombineerd met een wekelijkse meldplicht door AVIM.

De sobere opvang heeft als doel Nederland minder aantrekkelijk te maken voor personen met een kansarme asielaanvraag en overbelasting van de asielketen tegen te gaan. Ook is een link te leggen met de aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers. Personen van wie de asielaanvraag door de IND in spoor 2 behandeld wordt, zijn op dit moment relatief vaak in beeld als overlastgever. Door deze groep centraal op te vangen en een dagelijkse inhuisregistratie op te leggen, worden deze vreemdelingen beter beschikbaar gehouden voor een snelle afhandeling van de asiel- en de eventueel opvolgende vertrekprocedure.

Spoor 2-asielzoekers in een extra kwetsbare positie worden op reguliere locaties opgevangen maar vallen wel onder hetzelfde versoberde verstrekkingenniveau. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gezinnen met minderjarige kinderen tot 16 jaar, alleenstaande vrouwen en LHBTI+ (voor zover bekend bij COA en/of ketenpartners). Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn uitgezonderd van het sporenbeleid en het sobere regime.