Gesloten gezinsvoorziening (ggv)

Vanaf oktober 2014 is er in het detentiecentrum Zeist een gesloten gezinsvoorziening (ggv) voor gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). In de ggv begeleiden medewerkers van de DJI en het COA asielzoekers bij de voorbereiding op hun vertrek.

Bij de ggv is sprake van vreemdelingenbewaring met volledige bewegingsvrijheid binnen de muren van de locatie, met toegang tot internet, speelvoorzieningen en onderwijs. De uitstraling van de ggv is meer huiselijk en minder ‘celachtig’ in vergelijking met andere bewaringslocaties. Daarnaast is er een grote buitenruimte met veel groen.

In de ggv kunnen gezinnen met minderjarige kinderen, ook zonder dat zij eerder een toezichtmaatregel hebben overtreden, in beginsel veertien dagen vóór hun vertrek in bewaring worden gesteld. Dit moet voorkomen dat deze gezinnen en amv zich onttrekken aan het toezicht en verdwijnen in de illegaliteit.

De ggv is bestemd voor:

  • Gezinnen met minderjarige kinderen die in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59 of artikel 59a Vw2000 en gereed zijn voor vertrek (maximaal verblijf in beginsel veertien dagen).
  • Gezinnen met minderjarige kinderen, die na screening door de IND geen toegang tot Nederland hebben gekregen en op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000 in grensbewaring zijn geplaatst (maximaal verblijf in beginsel dertig dagen).
  • Amv die in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000. Het maximaal verblijf is in beginsel veertien dagen, tenzij sprake is van een van de volgende situaties:
    • De alleenstaande minderjarige vreemdeling is verdacht van of veroordeeld voor een misdrijf;
    • De alleenstaande minderjarige vreemdeling is eerder met onbekende bestemming vertrokken uit de opvang of heeft zich niet gehouden aan een opgelegde meldplicht of vrijheidsbeperkende maatregel; of
    • Het vertrek van de alleenstaande minderjarige vreemdeling kan uiterlijk binnen twee weken gerealiseerd worden. Indien de alleenstaande minderjarige vreemdeling voor het eerst in het vreemdelingentoezicht wordt aangetroffen, geldt een termijn van vier weken waarbinnen het vertrek gerealiseerd moetworden.

De ggv biedt ook plaats aan volwassen vreemdelingen in gezelschap van een minderjarig kind die door de KMar de toegang tot Nederland is onthouden. Bijvoorbeeld wanneer er nader onderzoek nodig is naar de volwassen vreemdeling of zijn gestelde relatie tot het minderjarig kind. Het gezin wordt dan gedurende de behandeling van de asielaanvraag geplaatst op de ggv.