Intensief begeleidende opvang (ibo)

De intensief begeleidende opvang (ibo) begeleidt bewoners die zich op een regulier azc niet kunnen handhaven of niet te handhaven zijn, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen of gemis aan bepaalde vaardigheden. In azc Schalkhaar is een ibo die deze bewoners tijdelijk opvangt. Er is plaats voor vijftig bewoners.

Bij de plaatsing kan het gaan om een aantal dagen om een adempauze in te lassen voor COA-medewerkers, medebewoners en de bewoner zelf, of een langere plaatsing. In totaal is een verblijf tot drie maanden mogelijk, tenzij er bijzondere aanleiding is tot verlenging. Het doel is dat bewoners daarna teruggaan naar het reguliere azc.

Voor bewoners van de gl of vbl is een eventuele ibo-plaatsing mogelijk na tussenkomst van het LKO. De ibo is niet bedoeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

De ibo observeert gedrag, biedt intensieve begeleiding, helpt bij de reïntegratie op het azc en ondersteunt de reguliere opvang met voorlichting, advies en workshops op locatie. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De begeleiding is gericht op het aanleren van vaardigheden en competenties waarmee de zelfredzaamheid van de bewoners toeneemt en ze beter kunnen functioneren binnen de reguliere opvang. Zo krijgen de asielzoekers eet- en leefgeld en koken ze zelf. Zonodig verwijst COA asielzoekers - met tussenkomst van GezondheidsZorg Asielzoekers - door naar ggz-instellingen of samenwerkingspartner Veldzicht.

Plaatsing binnen ibo kent een driefasenstructuur:

  1. Observatie en start begeleiding (maximaal vier weken) of crisisplaatsing (maximaal vier dagen). Na de eerste maand wordt bekeken of een langer verblijf wenselijk is.
  2. Actieve begeleiding
  3. Coachende begeleiding gericht op terugkeer naar de reguliere opvang. Deze fase wordt afgesloten met een overdracht, begeleidingsadviezen en een follow-up.