Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer

De Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (DOVT) bereidt het vertrek uit Nederland voor van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie werken in lokale terugkeeroverleggen (LTO) samen aan het voorbereiden en realiseren van het vertrek van deze vreemdelingen uit Nederland. Hierbij worden relevante partners betrokken zoals de IND, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de voogdijinstelling Stichting NIDOS. Het streven is dat de vreemdeling zelfstandig vertrekt, en dat niet hoeft worden overgegaan tot een gedwongen vertrek . Het grootste deel van de vreemdelingen die Nederland onder toezicht verlaten, vertrekt zelfstandig.

Doelgroepen

De directie OVT richt zich op vreemdelingen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben. Deze vreemdelingen verblijven in een asielzoekerscentrum of in een opvang van de gemeente. De achtergrond, afkomst en leeftijd van de vreemdelingen is erg verschillend. Sommigen hebben eerder asiel aangevraagd, maar niet gekregen. Maar de DT&V heeft ook te maken met vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken. De medewerkers van directie OVT staan in nauw contact met ketenpartners.

Verblijfslocaties vreemdelingen

Medewerkers van de directie OVT begeleiden vreemdelingen waar nodig persoonlijk bij de voorbereiding van hun vertrek. Deze vreemdelingen zitten vaak in opvanglocaties van de gemeente of het COA. Niet elke vreemdeling die het land moet verlaten, staat daar meteen voor open. Als een vreemdeling blijft weigeren mee te werken, kan de regievoerder bijzondere maatregelen treffen.

 

Door de vreemdeling bijvoorbeeld over te plaatsen naar een andere verblijfslocatie kan er meer druk gezet worden op terugkeer. Pas als een vreemdeling niet meewerkt aan zijn of haar terugkeer, komt gedwongen vertrek in beeld. Gedwongen terugkeer valt onder de verantwoordelijkheid van directie Toezicht en Maatregelen.