Boekingsverzoek

Met een boekingsverzoek verzoekt de Koninklijke Marechaussee de vervoerder een vlucht te boeken voor de in de removal order benoemde vreemdeling. Met het boekingsverzoek geeft de marechaussee gevolg aan de in de removal order gelegde claim op de vervoerder.

In het boekingsverzoek worden in ieder geval de volgende punten vastgelegd:

 • De bestemming van de terugreis.
 • Vanaf welke datum een vlucht geboekt kan worden (dit is de gewenste terugvervoerdatum).
 • Of de vreemdeling een reisdocument heeft en zo ja, welk.
 • Een advies over het al dan niet begeleid vervoeren van de vreemdeling.
 • Het aantal escorts dat de Koninklijke Marechaussee adviseert in te zetten.
 • Een uiterste datum waarop de marechaussee een reactie van de vervoerder verwacht over:
  - De vluchtgegevens van de vlucht waarmee de vervoerder de vreemdeling wil vervoeren.
  - (Indien van toepassing) de keuze van de begeleiding van de vreemdeling.
  - (Indien van toepassing) de reden(en) waarom de vervoerder niet in staat is om de gevraagde gegevens door te geven.

Het streven is het boekingsverzoek een schriftelijke weergave te laten zijn van overleg tussen marechaussee en de vervoerder.

Actie vervoerder

De vervoerder boekt een vlucht volgens de aanwijzingen in het boekingsverzoek. Als de vervoerder niet kan voldoen aan het boekingsverzoek laat deze dit zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk op de op het boekingsverzoek aangegeven datum – schriftelijk, met redenen omkleed en met onderbouwing van documentatie, aan de Koninklijke Marechaussee weten. De marechaussee stuurt vervolgens op een later tijdstip een opvolgend boekingsverzoek, met daarin de nieuwe gewenste vluchtdatum en andere relevante informatie.

Gewenste terugvoerdatum
Beeld: ©DT&V

Inzet van escorts

Voor elke vreemdeling die aan de grens geweigerd wordt, en voor wie een removal order en/of boekingsverzoek wordt opgesteld, voert de Koninklijke Marechaussee een risicoanalyse uit. Aan de hand hiervan bepaalt de marechaussee of de vreemdeling een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving en escortering nodig is. De risicoanalyse bestaat onder andere uit een zorgvuldige afweging van de informatie die bekend is binnen de vreemdelingenketen en informatie die de vreemdeling zelf geeft. De marechaussee analyseert of er redenen zijn om aan te nemen dat een (gecontroleerd) zelfstandige uitreis van de vreemdeling niet haalbaar is.

Als de marechaussee oordeelt dat zelfstandige uitreis niet wenselijk is dan wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. De marechaussee overlegt hierbij waar nodig met de ketenpartners, luchtvaartmaatschappij en derden.

Voor de escortering kan de vervoerder vervolgens een beroep doen op escorts van de marechaussee. Dit is echter niet verplicht. Als de vervoerder ervoor kiest de vreemdeling zelf of niet te begeleiden, dan begeleidt de marechaussee de vreemdeling tot in het vliegtuig. Hier wordt hij overgedragen aan de gezagvoerder. De Koninklijke Marechaussee blijft verantwoordelijk voor de uitreis van de vreemdeling tot het daadwerkelijke vertrek van het vliegtuig. Dat betekent tot het moment dat de deuren van het vliegtuig zijn gesloten en de gate of vliegtuigtrap is losgekoppeld van het vliegtuig.

Als de vervoerder ervoor kiest een vreemdeling zelf te begeleiden of onbegeleid te laten reizen en de uitreis mislukt door het gedrag van de vreemdeling, dan worden kosten die hierdoor ontstaan verhaald op de vervoerder.

Koninklijke Marechaussee
Beeld: ©DT&V

Vervangend reisdocument

In de regel kan de vreemdeling zonder geldige reisdocumenten terugreizen. De Koninklijke Marechaussee verstrekt dan een 'guiding letter' (deze vervangt een ontbrekend reisdocument) of een 'covering letter' (vervangt een vals reisdocument). Dit zijn in internationaal verband gehanteerde documenten, die dienen als vervanging van reisdocumenten die de vreemdeling niet (meer) bezit.

Aan het afgeven van een guiding of covering letter zijn geen kosten verbonden.

Als het land van bestemming de vreemdeling niet accepteert op een guiding letter of covering letter, kan de vervoerder de marechaussee in een schriftelijke reactie verzoeken een vervangend reisdocument aan te vragen. De marechaussee speelt dit verzoek vervolgens door naar de DT&V. De kosten van het aanvragen van vervangende reisdocumenten komen dan voor rekening van de vervoerder. De vervoerder kan er ook voor kiezen zelf een vervangend reisdocument aan te vragen bij de autoriteiten van het land van herkomst van de vreemdeling.

Mogelijke volgende stap in het proces: