De laissez-passer-aanvraag

Op basis van de laissez-passer-opdracht van de regievoerder vraagt de directie Internationale Aangelegenheden een laissez-passer aan bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het (vermoedelijke) land van herkomst. De opdracht wordt geregistreerd en voorzien van een dagstempel.

Een medewerker van de directie Internationale Aangelegenheden controleert eerst of de opdracht compleet is. Aan de hand van de status van de vreemdeling (al dan niet uitgeprocedeerd) bepaalt hij vervolgens of de aanvraag voor de laissez-passer kan worden ingediend. Na deze controle stelt hij de laissez-passer-aanvraag samen. Deze bestaat uit een aanbiedingsbrief aan de diplomatieke vertegenwoordiging, geselecteerde documenten en een aanvraagformulier.

Als de aanvraag in orde is, kan deze worden ingediend bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het (vermoedelijke) land van herkomst. De betreffende afdeling stuurt de complete aanvraag schriftelijk (per aangetekende post of per koerier) naar de diplomatieke vertegenwoordiging.

Informeren vreemdeling

De regievoerder zorgt dat de vreemdeling zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór een eventuele presentatie in persoon, een kopie van de aanvraag krijgt zoals deze ingediend is bij de diplomatieke vertegenwoordiging.