Opdracht voor een laissez-passer

Voordat DT&V een aanvraag voor een (vervangend) reisdocument opstart, heeft de regievoerder vastgesteld dat de betrokken vreemdeling niet anders dan op een laissez-passer Nederland kan verlaten. Ook heeft hij in een persoonlijk gesprek gegevens gevraagd die nodig zijn voor de aanvraag. Dit is de basis voor een interne laissez-passeropdracht.

Alle laissez-passer-aanvragen aan een wettelijke vertegenwoordiging worden behandeld door de directie Internationale Aangelegenheden van DT&V. Deze afdeling ontvangt hiervoor opdracht van de regievoerder.

Onderbouwen identiteit en nationaliteit

Belangrijk voor een laissez-passer-opdracht is het onderbouwen van de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling. Hiervoor heeft de regievoerder een persoonlijk gesprek met de vreemdeling.
In het gesprek bespreekt de regievoerder:

 • De reden van het gesprek met de vreemdeling.
 • Of de laissez-passer nodig is voor (gedwongen) terugkeer, voor de beoordeling buiten schuld of vanwege een bemiddelingsverzoek van een vreemdeling.
 • Relevante (aanvraag)formulieren. De stukken worden bij voorkeur zo veel mogelijk samen met de vreemdeling opgemaakt en door hem ondertekend. Als de vreemdeling weigert mee te werken of de aanvraag te ondertekenen wordt dit op de laissez-passer-opdracht genoteerd. De DT&V zal in dat geval als belanghebbende de aanvraag starten.
 • Door de vreemdeling overlegde (kopieën van) identiteitsdocumenten. Deze worden ter plekke vertaald of omschreven, door een tolk of de regievoerder zelf. Alleen als de regievoerder toestemming van zijn afdelingsmanager heeft om de vertaling of omschrijving zonder aanwezigheid van een tolk te verrichten, kan deze handeling zonder tolk worden uitgevoerd. Als de vreemdeling bezwaar maakt tegen toezending van bepaalde documenten, omdat deze asielgerelateerd zouden zijn, en de regievoerder kan dat niet bevestigen, dan maakt hij daarvan een aantekening op de laissez-passer-opdracht. De documenten worden wel bij de opdracht gevoegd.
 • Een mogelijke ‘presentatie in persoon’. De regievoerder geeft de vreemdeling het informatieblad ‘Interview met een diplomatieke vertegenwoordiger in het kader van uw terugkeer'. Hierin staat uitgelegd wat een presentatie in persoon inhoudt. De regievoerder vraagt de vreemdeling of hij de inhoud van het informatieblad heeft begrepen. Als de vreemdeling weigert om het informatieblad in ontvangst te nemen maakt de regievoerder hiervan een aantekening in het gespreksverslag. Ook toont de regievoerder de vreemdeling de film 'Presentatie in Persoon'. Zowel het informatieblad als de film zijn beschikbaar in veel talen.

Documenten bij de opdracht

De regievoerder levert bij een laissez-passer-opdracht in ieder geval de volgende documenten aan:

 • Alle stukken die de directie Internationale Aangelegenheden nodig heeft om een laissez-passer-aanvraag in te kunnen dienen. Welke stukken dat precies zijn is per land verschillend.
 • Informatie uit het vertrekdossier en eventuele resultaten van lopende identiteitsonderzoeken. Bijvoorbeeld pasfoto’s, nationaliteitsverklaring, e.d. De laissez-passer-opdracht aan de betreffende afdeling van de directie Internationale Aangelegenheden bevat uitsluitend kopieën van documenten of papieren, eventueel met vertaling of omschrijving. Soms vraagt de diplomatieke vertegenwoordiging nadrukkelijk om originelen. In dat geval bekijken de medewerkers van de Directie Internationale Aangelegenheden en de regievoerder samen wat de mogelijkheden zijn.
 • Informatie over de eventuele status van de vreemdeling in het kader van een toelatingsprocedure, zoals deze bekend is bij de IND (Deze gevoelige informatie maakt geen deel uit van de laissez-passer-aanvraag aan de vertegenwoordiging).
 • De meest recente verwijderbaarheidsinformatie uit de Basisvoorziening Vreemdelingen. Dit hoeft uiteraard alleen als het een vreemdeling betreft die nog toelatingsprocedures heeft lopen.
 • Wanneer er sprake is van een bemiddelingsverzoek: een door de vreemdeling ingevuld en ondertekend formulier ‘verzoek om bemiddeling bij terugkeer’, inclusief een eigen handgeschreven verklaring.
 • Als er sprake is van een gezinssituatie, dan wordt voor zowel het gezinshoofd als de partner een laissez-passer-opdracht gemaakt. Kinderen jonger dan 18 jaar worden toegevoegd aan de opdracht van de moeder. Is er geen moeder dan worden zij aan de opdracht van de vader toegevoegd. Voor kinderen ouder dan 18 jaar wordt altijd een aparte laissez-passer-opdracht gemaakt (op basis van het eigen vertrekdossier).