Reisdocumenten

Terugkeren naar Marokko kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Marokko terug te keren met een geldig paspoort.

Verlopen paspoort

Het is mogelijk om naar Marokko terug te keren met een verlopen paspoort. In dit geval legt Afdeling Boekingen de betreffende zaak altijd voor aan de luchtvaartmaatschappij.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Frans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto
  • 2 stuks originele vingerafdrukken. Let op: digitale vingerafdrukken worden niet geaccepteerd.
  • Begeleidingsformulier vingerafdrukken Marokko.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Als een vreemdeling een originele identiteitskaart heeft, dan moet een laissez-passer aanvraag worden ingediend. De vreemdeling moet dan in persoon worden gepresenteerd en de originele identiteitskaart moet worden getoond. Iedere Marokkaanse onderdaan die in Marokko officieel arbeid verricht danwel in loondienst is en ouder is dan 18 jaar, moet in het bezit zijn van een identiteitskaart. Dat betekent dat vingerafdrukken van deze Marokkaanse vreemdelingen centraal gearchiveerd zijn. Voor het verkrijgen van een identiteitskaart moet betrokkene naast zijn eigen personalia ook de personalia en het beroep van de ouders en grootouders opgeven. De directie Internationale Aangelegenheden adviseert deze informatie aan de orde te stellen in een gesprek tussen de regievoerder en de vreemdeling.
  • De (vermeende) Marokkaanse vreemdeling wordt in persoon gepresenteerd. Dit geldt ook wanneer hij/zij ontkent Marokkaan te zijn, maar DT&V aanwijzingen heeft dat het een Marokkaan betreft.
  • Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordigers willen in sommige zaken geïnformeerd worden of de vreemdeling uitzetbaar is.

Extra informatie

Er loopt een pilot waarbij de mogelijkheid bestaat om verwijderbare Marokkanen op een originele identiteitskaart uit te zetten naar Marokko. Als er een originele identiteitskaart voorhanden is, moeten regievoerders eerst contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden vóórdat aan Afdeling Boekingen wordt gevraagd een vlucht te boeken. Na ontvangst van een schriftelijk akkoord van de directie Internationale Aangelegenheden wordt de vluchtaanvraag in behandeling genomen. Van deze pilot kan tot nader order geen gebruik worden gemaakt in verband met de huidige moeizame terugkeerrelatie met Marokko.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Strafrechtelijke informatie verstrekken mag, maar niet bij alle delicten. Marokko erkent volgens het Wetboek van strafvordering zowel het ne bis in idem-beginsel als buitenlandse vonnissen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar de aard van het delict en ook niet naar de mate waarin de Marokkaanse veroordeelde dader bij het delict betrokken was (als alleenpleger, als mededader of als medeplichtige).

De regievoerder maakt op basis van het ambtsbericht de afweging of strafrechtelijke gegevens dienen te worden verstrekt, zo nodig in overleg met de afdeling Strategisch Advies.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Alleen voor het Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko in Utrecht geldt de volgende uitzondering: een presentatie in persoon vindt alleen plaats op verzoek van het consulaat of indien een vreemdeling hier specifiek om vraagt. De laissez-passer aanvragen worden namelijk meteen in onderzoek genomen na schriftelijke indiening.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is dertig dagen geldig. Verlengen is mogelijk als er goede reden voor is. In dat geval wordt een nieuw laissez-passer verstrekt. Bij Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Marokko in Utrecht is een laissez-passer tien dagen geldig vanaf datum afgifte.