Reisdocumenten

Terugkeren naar Oostenrijk kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Oostenrijk terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Oostenrijk terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient, wanneer er sprake is van een derdelander, een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad (de Terugkeerrichtlijn) stelt gemeenschappelijke normen en procedures vast in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Het gaat dan om derdelanders met een verblijfsvergunning (op subsidiaire gronden of erkend als vluchteling) die daarmee dus rechtmatig verblijf hebben in een ander EU-lidstaat terwijl ze in Nederland geen rechtmatig verblijf hebben (na illegaal aantreffen danwel na afhandeling van een asielaanvraag op basis van een EU-status in een ander EU- lidstaat).

Voeg bij het verzoek aan de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de IND de volgende stukken:

  • 1 recente digitale kleurenpasfoto
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling
  • Proces-verbaal van gehoor
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Oostenrijk
  • (Indien aanwezig) Eurodac- en/of EUVIS-zoekresultaat

Europees reisdocument

Oostenrijk is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.

Verstrekken strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Oostenrijk.