Reisdocumenten

Terugkeren naar Slowakije kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Slowakije terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Slowakije terug te keren met een originele nationale identiteitskaart.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

Benelux d.d. 21 mei 2002. Deze is in werking getreden op 01 mei 2004. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform de overeenkomst.

Naast de verzoeken op grond van de Terug- en Overnameovereenkomsten stuurt de de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de IND ook verzoeken op grond van de Terugkeerrichtlijn naar de andere lidstaten.

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 (de Terugkeerrichtlijn) stelt gemeenschappelijke normen en procedures vast in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Het gaat dan om derdelanders met een verblijfsvergunning (op subsidiaire gronden of erkend als vluchteling) die dus rechtmatig verblijf hebben in een ander EU-lidstaat terwijl ze in Nederland geen rechtmatig verblijf hebben (na illegaal aantreffen danwel na de afhandeling van een asielaanvraag op basis van een EU-status in een ander EU-lidstaat).

De regievoerder dient, in het geval er sprake is van een derdelander, een verzoek tot het leggen van een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken.

  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
  • Proces-verbaal van gehoor.
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Slowakije.
  • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS zoekresultaat.

Laissez-passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Slowakije is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.

Verstrekken strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Slowakije.