Hulp van DTenV

In sommige gevallen kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) hulp bieden aan vreemdelingen die Nederland willen verlaten bij het regelen van hun vertrek. Dat kan alleen als zij geen asielverzoek of andere verblijfsaanvragen hebben lopen of die willen intrekken. Als er een asielaanvraag loopt, moet de vreemdeling zelf bij de ambassade of het consulaat (vervangende) reisdocumenten aanvragen.

Het kan zijn dat een vreemdeling de beslissing heeft genomen om terug te keren naar het land van herkomst, maar niet weet hoe hij dit het beste aan kan pakken. DTenV kan dan helpen. De vreemdeling kan hiervoor contact opnemen via ilc@dtv.minvenj.nl of bellen met 088-0777700. Hij wordt dan in contact gebracht met een regievoerder van DTenV. De regievoerder neemt met hem of haar de mogelijkheden voor vertrek uit Nederland door, bijvoorbeeld wat betreft vliegtickets en reispapieren. De vreemdeling kiest zelf om wel of niet gebruik te maken van deze hulp. Als onze hulp wordt aanvaard, helpt een regievoerder om het vertrek te regelen. Dit betekent wel dat de vreemdeling een eventuele asielaanvraag moet intrekken.

Bemiddeling

Het is mogelijk dat een vreemdeling zelf al heeft geprobeerd om zijn vertrek te realiseren, maar hier niet in slaagt. Bijvoorbeeld omdat hij geen reisdocument krijgt van de ambassade of het consulaat. In dat geval kan DTenV bemiddelen. Om dit proces te starten, dient de vreemdeling een verzoek in om bemiddeling. Dit kan via het formulier 'Bemiddelingsverzoek'. Dit kan worden gemaild naar ilc@dtv.minvenj.nl, samen met de volgende gegevens:

  1. Documentatie die laat zien dat het niet is gelukt om te vertrekken en/of reisdocumenten te bemachtigen (bijvoorbeeld een verklaring van de ambassade).
  2. Documentatie waaruit identiteit en nationaliteit blijken, bijvoorbeeld kopieën van identiteitspapieren uit het land van herkomst, schooldiploma's en dergelijke.
  3. Vier kleurenpasfoto's.
  4. Een handgeschreven verklaring in de eigen taal, gericht aan de diplomatieke vertegenwoordiging. In deze verklaring schrijft de vreemdeling dat hij naar zijn land wenst terug te keren en dat hij de reisdocumenten wenst die dit mogelijk maken. Op de verklaring schrijft hij tevens zijn naam en andere persoonsgegevens en hij ondertekent de verklaring. Als deze verklaring ontbreekt kan de DT&V het verzoek om bemiddeling niet in behandeling nemen.

Een vreemdeling kan een bemiddelingsverzoek indienen voor zichzelf, voor zijn of haar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen. Ook een gemachtigde kan namens de vreemdeling een verzoek om bemiddeling indienen. Ook dan geldt dat alle bovengenoemde documenten bij de aanvraag gevoegd moeten worden.

Na ontvangst van het bemiddelingsverzoek, de documentatie én de handgeschreven verklaring, stelt de DTenV, samen met de vreemdeling, een verzoek op om afgifte van een vervangend reisdocument, een zogeheten laissez-passer, op. De DTenV legt de volledige aanvraag vervolgens voor aan de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging en licht deze zo nodig toe namens de vreemdeling. Zo nodig volgt een presentatie in persoon bij de diplomatieke vertegenwoordiging. Als de diplomatieke vertegenwoordiging een laissez-passer afgeeft, maken de DTenV en de vreemdeling samen nadere afspraken over zijn daadwerkelijk vertrek.