Ketenmariniers

Asielzoekers met overlastgevend gedrag vormen een zware belasting voor onder andere omwonenden van azc’s, winkeliers, medewerkers in het openbaar vervoer, de vreemdelingenketen en medebewoners in het azc. Om de aanpak van deze asielzoekers te ondersteunen, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vier ketenmariniers aangesteld.

Aanspreekpunt

De ketenmariniers zijn ondere andere aanspreekpunt voor personen en/of groepen die overlast ondervinden van asielzoekers. Ze hebben de taak om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te versterken en zo te komen tot een meer integrale aanpak van de overlast. De ketenmarinier legt verbindingen tussen alle organisaties van de migratie- en strafrechtketen, het lokale bestuur, zorginstellingen en andere partijen die betrokken zijn bij de aanpak van asielzoekers met overlastgevend gedrag. Hierbij maakt de ketenmarinier gebruik van bestaande lokale netwerkstructuren, zoals de Veiligheidshuizen, de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC's), de Regionale Afstemmingsoverleggen (RAO’s) en de Lokale Ketenoverleggen (LKO’s).

Aanjagen, monitoren en borgen

De ketenmarinier beweegt betrokken partijen om in hun eigen proces zaken te versnellen of te verbeteren en is er om processen aan te jagen, de voortgang te monitoren en afspraken te borgen. Wanneer de aanpak stagneert, bijvoorbeeld door het ontbreken van wetgeving, gebrek aan capaciteit, een veelheid aan prioriteiten, signaleert en adresseert de ketenmarinier dit bij de betrokken partijen. De ketenmarinier treedt hierover - samen met zijn/haar collega-ketenmariniers - in overleg met beleid, regie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een oplossing te vinden. Hiertoe sluit de ketenmarinier aan bij diverse overlegstructuren zowel binnen het department als met externe betrokken partijen.

Advies maatregelen

De ketenmarinier adviseert de betrokken partijen ook over maatregelen die opgelegd kunnen worden. De verschillende maatregelen die voorhanden zijn, zijn gebundeld in een toolbox die in november 2020 is gepubliceerd. Ook zijn de ketenmariniers verantwoordelijk voor de landelijke implementatie van de Top-X aanpak, waarmee de meest hardnekkige overlastgevende en/of criminele asielzoekers in beeld worden gebracht en waar nodig gericht aangepakt.

De ketenmariniers hebben Nederland opgedeeld in twee gebieden: noord en zuid. In ieder gebied zijn twee ketenmariniers actief. Daarnaast hebben de ketenmariniers onderling een aantal aandachtsgebieden verdeeld, waaronder de alleenstaande minderjarige vreemdelingen en het openbaar vervoer.