DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Daarnaast speelt de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI een belangrijke ondersteunende rol in de vreemdelingenketen.

DJI houdt onder andere vreemdelingen in bewaring met een vertrekplicht. In de detentiecentra van DJI verblijven zowel aan de grens geweigerde vreemdelingen als in het kader van binnenlands toezicht in bewaring gestelde vreemdelingen. Vreemdelingen die wegens een misdrijf een vrijheidsstraf hebben gekregen, zitten hun straf uit in een inrichting van het gevangeniswezen. Na het uitzitten van hun straf worden zij, indien mogelijk en indien het vertrek niet direct kan plaatsvinden, in vreemdelingenbewaring gesteld.

Plaatsing

Als onderdeel van het hoofdkantoor van de DJI, zorgt de Divisie Individuele Zaken (DIZ) ervoor dat een justitiabele, dus ook een vreemdeling, op het juiste moment, op de juiste plaats terechtkomt. Daarnaast is DIZ verantwoordelijk voor de optimale inzet en benutting van de capaciteit van de inrichtingen van DJI.

Vervoer

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van de DJI met als belangrijke taak het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O vervoert vreemdelingen vanuit de diverse opvanglocaties van het COA en DJI-locaties naar andere COA- en DJI-locaties, de luchthavens, diplomatieke vertegenwoordigingen in binnen- en buitenland, rechtbanken, politiebureaus, gemeentehuis, zorginstelling of andere overheidsgebouwen.

DV&O ondersteunt de DT&V daarnaast bij de inbewaringstelling van vreemdelingen, door het staande houden en het overbrengen naar of ophouden van de vreemdelingen in een plaats van verhoor en/of de plaats van inbewaringstelling. In overleg ondersteunt DV&O ook eventuele ketenpartners die hierbij betrokken zijn. Ook levert de dienst beveiligd vervoer aan slachtoffers van mensenhandel, zowel in opdracht van de kleine keten als van hulpverleningsinstanties.

In opdracht van de DT&V vervoert DV&O vreemdelingen over de weg binnen Europa, en worden chauffeursdiensten verleend voor vervoer van de DT&V-directie en buitenlandse delegaties. Bij groepsgewijze uitzettingen via overheidsvluchten vanuit Detentiecentrum Rotterdam en de luchthaven Rotterdam verleent DV&O eveneens vervoer en bijstand. Tot slot zorgt DV&O voor medewerkers ten behoeve van de beveiliging van de Turfmarkt in Den Haag, waar meerdere malen per week vreemdelingen worden gepresenteerd aan diplomatieke vertegenwoordigingen.

DV&O levert speciale vrachtdiensten ten behoeve van het vervoer van bagage en eventuele extra goederen van vreemdelingen.

Voor het vervoer van vreemdelingen hebben DV&O en DT&V voor meerdere jaren een convenant vastgesteld. Daarin is onder andere afgesproken dat vreemdelingenvervoer niet gelijktijdig wordt uitgevoerd met het vervoer van strafrechtelijke justitiabelen. Over het vervoer van bijzondere doelgroepen en kwetsbare groepen zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. Denk aan gezinnen met minderjarige kinderen, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, ouderen, en personen bij wie medische omstandigheden een rol spelen.