Bestuurlijke belemmeringen

Er kunnen zich bestuurlijke belemmeringen voordoen bij de uitvoering van het vertrekproces. Om eventuele belemmeringen in kaart te brengen en adequaat te behandelen, gelden de volgende uitgangspunten: 
 

  • De Regionale Afstemmingsoverleggen (RAO’s) en Lokale Samenwerkingsoverleggen (LSO’s) agenderen het onderwerp ‘samenwerking met gemeenten’ en notuleren relevante ontwikkelingen. Dit maakt inzichtelijk of een gemeente al dan niet medewerking verleent aan het beëindigen van de voorzieningen en wat daarvoor de reden is.
  • Gemeenten worden geacht zelf zaken aan te dragen ten behoeve van het afbouwen van maatschappelijke opvang. De RAO’s en LKO's monitoren of er binnen gemeenten, door gemeenten of door hulpinstanties, (nood)opvang wordt geboden aan vreemdelingen van wie het recht op opvang is geëindigd. Hierbij is het belangrijk de stappen vanuit LKO en RAO, om bijvoorbeeld met een gemeente tot overeenstemming te komen, zorgvuldig te monitoren.
  • De LKO’s melden significante ontwikkelingen aan de RAO’s. De vertegenwoordigers van de RAO’s beoordelen vanuit hun bevoegdheid of er aanleiding is met de gemeente te overleggen. De algemene stand van zaken rond het vertrekproces wordt besproken in de klankbordgroep DT&V-gemeenten-COA-IND. Die heeft als doel om de samenwerkingsrelatie tussen IND, COA en DT&V aan de ene kant en gemeenten aan de andere kant te monitoren en waar nodig te verbeteren. Daarnaast wil de klankbordgroep gemeenten betrekken bij ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid en zo draagvlak creëren voor het beleid en de uitvoering. 
  • In alle gevallen waarin knelpunten niet op lokaal of regionaal niveau kunnen worden opgelost, rapporteren de RAO’s aan het Deelberaad Asiel via de Signaallijst. Vanuit het Deelberaad Asiel wordt beoordeeld of en zo ja welke vervolgactie noodzakelijk is. Eventuele vervolgacties van bijvoorbeeld het kerndepartement, algemeen directeur DT&V, bestuursvoorzitter COA, etc. worden door het Deelberaad Asiel teruggekoppeld aan de RAO’s.