Overlastgevers

Een overlastgevende asielzoeker vertoont (herhaaldelijk) gedrag dat door de omgeving als ontoelaatbaar wordt ervaren. Dit vraagt een grote inzet van alle betrokken partijen in het LKO
 

Asielzoekers in de asielprocedure kunnen betrokken zijn bij incidenten of overlast veroorzaken op en rondom COA-locaties maar ook daarbuiten. De mate waarin dit speelt verschilt, en de aard en achtergrond van overlast is vaak divers.

Om de aanpak verder te intensiveren en de meest hardnekkige overlastgevers extra aandacht te geven is de landelijke ‘Top X-aanpak’ ontwikkeld. Het doel van de Top X-aanpak is de beëindiging en voorkoming van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers. De aanpak bestaat uit het treffen van bestuursrechtelijke (inclusief vreemdelingrechtelijke) en/of strafrechtelijke maatregelen. Hierbij wordt op individueel niveau, in gezamenlijkheid met diverse betrokken organisaties, bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Personen die op de Top X-lijst staan, krijgen extra aandacht van alle betrokken partijen in het LKO. 
De maatregelen die worden getroffen, zijn afhankelijk van de situatie van de individuele overlastgever. In geval van crimineel gedrag wordt aangifte gedaan. 
Een groot aantal maatregelen die opgelegd kunnen worden is terug te vinden in de Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers. Deze Toolbox geeft handvatten voor betrokken partijen, zoals gemeenten, partijen uit de vreemdelingenketen, openbaar vervoerders, winkeliers, omwonenden van opvangcentra, het OM en de Politie om maatregelen te treffen in de aanpak van overlastgevende en/of criminele asielzoekers. Organisaties kunnen de maatregelen ook als voorbeeld nemen om een eigen aanpak (verder) te ontwikkelen en op lokaal niveau aan de slag te gaan.

Zie ook:
Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers

Informatie van de Rijksoverheid over de aanpak van overlastgevende asielzoekers

Informatie van het COA over overlast, criminaliteit en maatregelen