Handhaving en toezichtlocatie (htl)

De handhaving en toezichtlocatie (htl) is een aparte opvanglocatie voor asielzoekers die binnen de COA-opvang ernstige overlast veroorzaken, ongeacht of ze een vertrekplicht hebben of niet. Voor de bewoners en medewerkers is de impact van deze overlast zo groot dat plaatsing in een aparte opvang wenselijk wordt geacht. In uitzonderingsgevallen kunnen ook amv die ouder dan 16 zijn, worden geplaatst na individuele afweging en instemming van de jeugdbeschermer van Nidos.

Plaatsing in de htl is onderdeel van het maatregelenbeleid, naast het strafrechtelijk traject en de maatregelen die COA kan nemen op basis van het Reglement Onthouding Verstrekkingen (ROV). De locatiemanager neemt de volgende overwegingen mee bij de keuze voor een htl-maatregel in plaats van een ROV-maatregel:

  • wat voor impact het heeft op de locatie als de overlastgever wordt verplaatst naar een zgn. time-outplek
  • welke maatregel de meeste impact zal hebben op de overlastgever
  • wat voor (herhaaldelijk) overlastgevend gedrag de vreemdeling vertoont.

Contra-indicaties:

  • Er is niet voldaan aan de inspanningsverplichting om de bewoner op de eigen locatie te corrigeren. (Met uitzondering van getoond gedrag waarvan de impact dermate groot is dat direct voor de htl-maatregel wordt gekozen.)
  • De bewoner komt in aanmerking voor een regulier zorgtraject, intensief begeleidende opvang (ibo), Veldzicht en/of de Gezondheidszorg Asielzoekers geeft geen goedkeuring voor plaatsing.
  • De bewoner is minderjarig (met schriftelijke toestemming van Nidos kan voor amv van 16 jaar en ouder een uitzondering worden gemaakt) of alleenstaande ouder van een minderjarig kind.
  • De overplaatsing naar de htl bemoeilijkt de efficiënte afhandeling van de asielaanvraag en/of het terugkeerproces.
  • De bewoner is uitgeprocedeerd en verblijft in een gl of vbl, waar de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005) niet van toepassing is.

Voorafgaand aan plaatsing op de htl, legt de IND, DT&V of AVIM een vrijheidsbeperkende maatregel op op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000. Dit betekent dat de bewoner zich alleen op de htl en het omliggende terrein mag begeven. Op de htl volgt de vreemdeling een dagprogramma met trainingen gericht op gedragsverbetering en sportactiviteiten, naast intensieve begeleiding. Er geldt een tweedagelijkse inhuisregistratie en een wekelijkse AVIM-meldplicht. Bewoners zijn verzekerd tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid, maar krijgen geen leefgeld. Voeding en producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne worden in natura verstrekt. Bij goed gedrag kunnen bewoners door zelfwerkzaamheid een kleine financiële bijdrage krijgen.

Een overlastgever wordt voor minimaal vier en maximaal twaalf weken (plus één intake-week) op de htl geplaatst. Vanaf de intake-week is er iedere vier weken een evaluatiemoment waarbij wordt bekeken of terugkeer naar een reguliere opvanglocatie mogelijk is of dat het verblijf in de htl wordt verlengd dan wel plaatsing in een andersoortige opvang wenselijk is, zoals de ibo.