Vrijheidsbeperkende locatie (vbl)

De vrijheidsbeperkende locatie (vbl) biedt onderdak aan vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en geen recht (meer) hebben op opvang van rijkswege. Doel is dat gedurende het verblijf het vertrek wordt voorbereid. Een voorwaarde voor verblijf is dat er zicht is op terugkeer. De vbl is zgn. buitenwettelijke opvang, die door COA wordt gefaciliteerd. DT&V beslist in samenspraak met het COA of de vreemdeling in aanmerking komt voor plaatsing.

Vóór vertrek naar de vbl krijgt de vreemdeling een vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 opgelegd door de DT&V. De vreemdeling mag in beginsel maximaal twaalf weken in de vbl verblijven. In die periode werken de vreemdeling, COA, DT&V en IOM intensief aan terugkeer.

Lukt het niet om binnen twaalf weken te vertrekken, dan beslist het LKO wat er gebeurt. Bij zicht op terugkeer mag de vreemdeling onder voorwaarden langer in de vbl blijven. Is er geen zicht op terugkeer, dan kan de opvang worden beëindigd. Dit geldt niet voor gezinnen met minderjarige kinderen: zij krijgen (na toets arrest Ferreira) onderdak in een op vertrek gerichte gezinslocatie (gl).

De volgende doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor plaatsing in de vbl:

  • Vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen en die een vertrekplicht hebben en voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel in de opvang van het COA of gemeentelijke (nood)opvang verbleven
  • Vreemdelingen, van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken dan wel niet is verlengd en die een vertrekplicht hebben
  • Vreemdelingen, onder wie gezinnen met minderjarige kinderen, afkomstig uit een veilig land van herkomst, van wie de asielaanvraag is afgewezen als kennelijk ongegrond (art. 30b lid 1 sub b Vreemdelingenwet 2000)
  • Derdelander-gezinnen (niet-zijnde EU-gezinnen) met minderjarige kinderen die in een EU-lidstaat een verblijfsvergunning hebben en van wie de asielaanvraag in Nederland niet-ontvankelijk is verklaard (art. 30a, eerste lid, onder a Vreemdelingenwet 2000). Indien de DT&V besluit dat het gezin onder de reikwijdte van het zgn. arrest Ferreira valt, worden deze gezinnen, waar mogelijk, geplaatst in een vbl in plaats van een gl.