Reisdocumenten

Terugkeren naar Guinee kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort of identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Guinee terug te keren met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Frans).
  • Nationaliteitsverklaring (Frans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Als het niet mogelijk is op basis van de beschikbare documenten de nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen, vindt er een presentatie in persoon plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Verstrekken van strafrechtelijke informatie is niet mogelijk. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan geen ambtsbericht ‘ne bis in idem en erkennen buitenlandse vonnissen’ uitbrengen op grond waarvan kan worden beoordeeld of strafrechtelijke gegevens kunnen worden verstrekt.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is drie maanden geldig. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.